Klient indywidualny

Drogi Kliencie,

potrzebujesz pomocy i wsparcia w rozwiązaniu problemu prawnego, przewodnika po zawiłych procedurach, tłumacza języka prawniczego? Skorzystaj z moich usług. W zależności od sytuacji będę reprezentować Cię:

 • na etapie przedsądowym – sporządzę dla Ciebie wezwanie do zapłaty, zgłoszę szkodę do ubezpieczyciela, jak również pomogę Ci polubownie rozwiązać spór.
 • w postępowaniu sądowym – sporządzę dla Ciebie pisma wszczynające postępowanie (pozew, wniosek), środki odwoławcze (apelację, zażalenie,) środki zaskarżenia (sprzeciw/zarzuty od nakazu zapłaty, skargę na orzeczenie referendarza sądowego);
 • w postępowaniu egzekucyjnym – sporządzę dla Ciebie wniosek o wszczęcie egzekucji, wystąpię z powództwem przeciwegzekucyjnym.

Poniżej przedstawiam obszary prawa, w których mogę Ci pomóc.

Odszkodowania
 • odszkodowanie i zadośćuczynienie w razie uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia
 • odszkodowanie i zadośćuczynienie za śmierć osoby bliskiej
 • odszkodowanie za błąd medyczny
 • zadośćuczynienie za naruszenie praw pacjenta
 • odszkodowanie w razie wypadku przy pracy
 • odszkodowanie za zniszczone mienie
Prawo rodzinne
 • rozwód i separacja
 • alimenty
 • podział majątku wspólnego i zniesienie wspólności majątkowej
 • zawieszenie, pozbawienie i przywrócenie władzy rodzicielskiej
 • ustalenie kontaktów z dzieckiem
Prawo cywilne
 • stwierdzenie zasiedzenia nieruchomości
 • zniesienie współwłasności
 • skarga pauliańska
 • umowy cywilnoprawne
 • windykacja należności
Prawo spadkowe
 • stwierdzenie nabycia spadku
 • dział spadku
 • zachowek
Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych
 • odwołania od wypowiedzenia umowy o pracę
 • dochodzenie zaległych wynagrodzeń
 • odwołania od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

Potrzebujesz pomocy prawnej ?
Jestem po to, żeby Ci pomóc.

Drogi Kliencie,

jeśli chcesz, żeby nasze spotkanie odbyło się sprawnie i efektywnie, przedstawiam Ci w czterech krokach jak się do niego przygotować.

Żebym mogła Ci pomóc, muszę poznać Twój problem. Podczas spotkania spytam Cię o fakty związane ze sprawą – Kto? Komu? Kiedy? Co?

Przemyśl jakimi dowodami dysponujesz i kogo chciałbyś powołać na świadków. Nie zatajaj przede mną żadnych faktów i dowodów, gdyż może działać to na Twoją niekorzyść. Pamiętaj, że mam nieograniczony w czasie obowiązek zachowania w tajemnicy wszystkiego, o czym dowiedziałam się w związku z udzielaniem pomocy prawnej.

Na umówione spotkanie weź ze sobą wszelkie dokumenty związane ze sprawą. Jeśli nie wiesz, czy dany dokument jest istotny, na wszelki wypadek weź go. Dobór właściwych dokumentów zależy od rodzaju sprawy oraz jej aktualnego stanu. W przypadku gdy sprawa toczy się już przed sądem, przygotuj otrzymane pisma sądowe z zaznaczeniem daty odbioru korespondencji.

Zobacz listę przykładowych spraw i niezbędnych dokumentów:

Sprawy dotyczące nieruchomości (zniesienie współwłasności, zasiedzenie i in.)

 • odpis z księgi wieczystej,
 • wypis i wyrys z rejestru gruntów,
 • mapy ewidencyjne, geodezyjne,
 • decyzje o podatku od nieruchomości, dowody wpłaty podatku,
 • dokumenty potwierdzające własność (np. umowa sprzedaży, darowizny).

Sprawa o zapłatę

 • umowa zawarta z drugą stroną wraz z załącznikami,
 • faktury,
 • potwierdzenia zapłaty, wykonania usługi,
 • korespondencja z drugą stroną, w tym drogą elektroniczną
 • wezwanie do zapłaty z potwierdzeniem odbioru.

Sprawa o zadośćuczynienie / odszkodowanie / błąd medyczny

 • dokumentacja medyczna,
 • faktury za zakup leków, za konsultacje medyczne,
 • dokumentacja fotograficzna miejsca zdarzenia, stanu zniszczonego mienia,
 • notatki, protokoły z Policji,
 • oświadczenia sprawcy szkody,
 • polisa ubezpieczeniowa,
 • wycena rzeczoznawcy majątkowego, jeżeli była wykonywana,
 • dokumentacja z postępowania likwidacyjnego, jeżeli szkoda została zgłoszona.

Sprawa o rozwód / separację / alimenty

 • odpis skrócony aktu małżeństwa,
 • odpisy skrócone aktów urodzenia niepełnoletnich dzieci,
 • zaświadczenie o zarobkach z ostatnich trzech miesięcy,
 • dowody dotyczące kosztów utrzymania (faktury za media, zakup żywności, odzieży, leków, itp.),
 • zaświadczenia o uczęszczaniu na zajęcia dodatkowe dzieci i ich koszt,
 • informacje o miejscu zatrudnienia zobowiązanego do alimentacji i wysokości jego zarobków.

Sprawa o podział majątku wspólnego

 • dokument potwierdzający ustanie wspólności majątkowej (wyrok rozwodowy, małżeńska umowa majątkowa zawarta formie aktu notarialnego),
 • odpis z księgi wieczystej, jeżeli w skład majątku wchodzi nieruchomość,
 • dowody rejestracyjne samochodów,
 • wyciągi z rachunków bankowych, zaświadczenie o wysokości środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku otwartego lub pracowniczego funduszu emerytalnego każdego z małżonków na dzień ustania wspólności majątkowej,
 • faktury i umowy dotyczące czynionych nakładów.

Sprawa o stwierdzenie nabycia spadku

 • odpis skrócony aktu zgonu osoby zmarłej,
 • akt małżeństwa, jeżeli małżonek spadkodawcy żyje, jeżeli nie żyje to akt zgonu
 • wypis z oryginału testamentu notarialnego lub oryginał testamentu ręcznego, jeżeli spadkodawca sporządził testament,
 • odpisy skrócone aktów urodzenia mężczyzn i niezamężnych kobiet oraz akty małżeństwa kobiet zamężnych, będących spadkobiercami.

Sprawa o dział spadku

 • odpis postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku/ wypis z aktu poświadczenia dziedziczenia,
 • dokumenty potwierdzające skład majątku spadkowego, np. odpisy ksiąg wieczystych, dowody rejestracyjne samochodów, wyciągi z rachunków bankowych.

Zastanów się jaki jest Twój cel – co chcesz osiągnąć oraz na jakie ustępstwa możesz się zgodzić. Przemyśl czy dopuszczasz możliwość polubownego rozwiązania sporu poprzez mediację lub zawarcie ugody sądowej oraz warunki takiego rozwiązania.

Spisz pytania, jakie nasuwają Ci się w związku ze sprawą, na które chciałbyś uzyskać odpowiedź podczas spotkania. Nie obawiaj się zapytać o wszelkie kwestie, co do których masz wątpliwości.